De "Goede laboratoriumpraktijk" (GLP): uw controlelijst voor onderzoek en ontwikkeling conform GLP

Van kwaliteitsborgende maatregelen, organisatie en voorzorgsmaatregelen tot aan back-upsystemen

Download nu de gratis controlelijst voor een goede laboratoriumpraktijk!

De belangrijkste vragen over GLP:

Wat betekent GLP voor incubatoren, klimaatkasten en vacuümdroogovens? Hoe kan dit concreet worden geïmplementeerd? Met welke punten dient men rekening te houden? Welke bewijzen en documenten zijn belangrijk? En welke oplossingen biedt BINDER voor de naleving van de GLP-richtlijnen?

In onze controlelijst over het onderwerp "Goede laboratoriumpraktijk" geven we u antwoorden op deze prangende vragen. Bovendien vindt u hier de belangrijkste apparaatspecifieke GLP-criteria.

Goede laboratoriumpraktijk GLP

Vereisten voor de "Goede laboratoriumpraktijk" die in de controlelijst nader worden toegelicht:

  • GLP-zones moeten als zodanig gekenmerkt en van andere zones afgescheiden zijn.
  • De apparaten in GLP-zones moeten altijd functioneren, wat wordt gewaarborgd door controle, reiniging, onderhoud en kalibratie in vastgestelde tijdsintervallen.
  • De onderzoekers moeten een logboek bijhouden zodat het gebruik en de functionele controle van de apparaten en producten kunnen worden nagegaan.
  • Gebruikershandleidingen, onderhouds- en reparatiedocumenten moeten altijd beschikbaar zijn.
  • Bij computerondersteunde systemen wordt geadviseerd een GLP-conform apparaat te kopen, om eventuele kosten voor ombouw te vermijden.
  • Archieven waarin de meetgegevens worden bewaard moeten beschermd zijn en mogen uitsluitend door de verantwoordelijken voor het archief worden betreden.
  • Reagentia moeten correct gekenmerkt zijn (aanwijzingen over houdbaarheid, openingsdatum, gangbare veiligheidsinstructies, gevarensymbolen)
  • Proefmaterialen waarvan de houdbaarheid is overschreden moeten worden weggegooid. Uitzondering: verlenging op basis van een analyse waarvoor een precieze documentatie nodig is en uitsluitend door de onderzoeksleider kan worden gelast.
  • Standaard GLP-werkinstructies moeten op de werkplek duidelijk zichtbaar en up-to-date beschikbaar zijn.


Waarop u bij de genoemde punten precies moet letten en welke apparaten en specificaties u helpen bij de naleving van alle GLP-criteria, vindt u hier in de gratis controlelijst.

Download nu de vrijblijvend onze controlelijst voor een goede laboratoriumpraktijk!