Wszystko, co warto wiedzieć o inkubatorach Co2

Czym jest inkubator CO2?

Definicja 

W inkubatorze CO2, zwanym również inkubatorem gazowym, atmosfera możliwie zbliżona charakterem do atmosfery naturalnej umożliwia rozwój hodowli komórkowych i tkankowych. Taka forma hodowli żywych organizmów jest określana mianem hodowli „in vitro” i stanowi główne zastosowanie inkubatorów CO2.

Proces ten może obejmować nawet wiele tygodni. Najwyższy priorytet mają przy tym zawsze wzrost oraz bezpieczeństwo próbek. Aby to zagwarantować, temperatura, wilgotność oraz stężenie CO2 muszą jak najdokładniej spełniać wymagania stawiane przez kultury komórkowe.

Serie_C_Modell_C-170-E7

Budowa i działanie inkubatora CO2

Budowa

Inkubator CO2 dysponuje wnętrzem, które jest całkowicie odizolowane od otoczenia, aby wyeliminować tym samym jego wpływ na atmosferę w urządzeniu. Aby laboranci mogli rzucić okiem na próbki także w fazie wzrostu, większość inkubatorów CO2 jest zazwyczaj wyposażona poza standardowymi drzwiami w drzwi szklane, które zapewniają dodatkową ochronę przed kontaminacją.

Wnętrze urządzenia jest wykonane z materiałów nierdzewnych, takich jak stal nierdzewna, i powinno odznaczać się możliwie niską liczbą ostrych krawędzi oraz szczelin, aby wykluczać tym samym obecność miejsc oferujących schronienie dla kontaminacji. Zwłaszcza we wrażliwych dziedzinach hodowli komórkowej już pojedynczy drobnoustrój może zaprzepaścić pracę wielu tygodni.

Wlatujące powietrze przepływa przez sterylny filtr i musi równomiernie rozprzestrzenić się w całym wnętrzu, gdyż próbki są zazwyczaj zlokalizowane na znajdujących się na różnych wysokościach półkach wsuwanych. Wyzwaniem jest w tym przypadku zapewnienie jednorodnego rozkładu w całym wnętrzu, aby zagwarantować wszystkim próbkom równomierny dopływ CO2 przy jednoczesnym utrzymaniu stałych warunków klimatycznych i wilgotnościowych.

 

 

W przypadku hodowli komórkowej decydujące znaczenie mają następujące parametry:

 • poziom CO2,
 • temperatura,
 • wilgotność powietrza.

Obszary zastosowań inkubatorów CO2 w medycynie, przemyśle farmaceutycznym i dziedzinach pokrewnych

Zastosowanie

Inkubatory CO2 są najczęściej wykorzystywane w badaniach medycznych oraz w przemyśle farmaceutycznym. Ale inkubatory CO2 gwarantują sterylne warunki hodowlane również w innych dziedzinach, w których wzrost komórek musi przebiegać w całkowicie aseptycznych warunkach.

Pozostałe obszary zastosowań zebraliśmy w naszym artykule na blogu pt. „5 interesujących zastosowań inkubatorów CO2”!

Można również zajrzeć bezpośrednio do naszych studiów przypadków!

1. Inkubatory CO2 do produktów inżynierii tkankowej

Produkty inżynierii tkankowej (ang. Tissue Engineered Products) to produkty lecznicze, które są opracowywane specjalnie w celu ich zastosowania w nowatorskich terapiach. Świat naukowy liczy na to, że zastosowanie takich nowych metod terapii umożliwi leczenie chorób dotychczas nieuleczalnych, takich jak ciężkie złośliwe choroby nowotworowe czy niewydolność sercowo-naczyniowa. Inkubatory CO2 służą do hodowli kultur komórkowych i tkankowych w badaniach, rozwoju oraz zapewnieniu jakości takich produktów leczniczych.
inżynierii tkankowej

3 przykłady zastosowania inkubatorów CO2 w rozwoju produktów inżynierii tkankowej:

 1. Inkubatory CO2 firmy BINDER zostały zastosowane w pracach badawczych związanych z bazującą na lipidach terapią genową na modelu ludzkiej skóry do wyizolowania keratocytów epidermalnych, testów z zastosowaniem czerwieni neutralnej oraz do przygotowania keratynocytów epidermalnych do transfekcji.
 2. Komórki do terapii komórkowej są wytwarzane w autoryzowanych centrach. Przygotowanie odbywa się w inkubatorach CO2 użytkowanych w pomieszczeniach sterylnych klasy C.
 3. Centrum Medycyny Regeneracyjnej (ZRM) przy uniwersytecie w Zurychu prowadzi przy użyciu inkubatorów CO2 badania nad terapiami wykorzystującymi inżynierię tkankową oraz nad hodowlą zespołów tkankowych i komórkowych. W ten sposób żywe tkanki, takie jak zastawki serca i naczynia krwionośne, mogą być reprodukowane w laboratorium za pomocą komórek macierzystych.

2. Inkubatory CO2 w zapłodnieniu metodą in vitro

Zapłodnienie metodą in vitro (IVF) stanowi metodę sztucznego zapłodnienia stosowaną w ludzkiej medycynie reprodukcyjnej. Celem tego zastosowania jest połączenie komórki jajowej z plemnikiem na podłożu do hodowli komórkowej w szalce Petriego.
metodą in vitro

Zapłodnienie oraz rozwój ludzkich zarodków rozpoczynają się w inkubatorze CO2. Po upłynięciu dwóch do trzech dni można przenieść zarodki z powrotem do macicy. Optymalne warunki w komorze inkubacyjnej to temp. około 37°C, stężenie CO2 5 lub 6% obj. oraz wilgotność względna około 95%.

Aby uniemożliwić omyłkową zamianę, personel opatruje szalki Petriego dokładnymi opisami. Wewnętrzne drzwi szklane inkubatorów CO2 umożliwiają dodatkowo nieprzerwane monitorowanie szalek Petriego.

W podobny sposób proces ten przebiega w medycynie weterynaryjnej, np. w przypadku bydła. W szalce Petriego dochodzi do kontaktu oocytów z plemnikami. W czasie inkubacji, wynoszącym 21 godzin, następuje zapłodnienie oocytów przez plemniki. Po 8 dniach od zapłodnienia zarodki są transferowane z inkubatora CO2 do zwierząt biorców.

3. Inkubatory CO2 w diagnostyce

Badanie kultur komórkowych odgrywa istotną rolę w analizie diagnostycznej czynników chorobotwórczych. Uzyskiwanie w ten sposób wyniki umożliwiają formułowanie precyzyjnych świadectw higienicznych oraz ocenę odporności biofarmaceutyków na wirusy. Często wykorzystywaną w tym kontekście metodą jest pobieranie wymazu, w przypadku którego podatne na wirusy kultury komórkowe są konfrontowane z wirusami i w ten sposób są sprawdzane pod kątem swej funkcji biologicznej.
diagnostyce

Inkubatory CO2 są odpowiednim narzędziem na różnych etapach procesu, takich jak rozmrażanie i przenoszenie komórek oraz infekowanie linii komórkowych i barwienie kultur komórkowych. W przypadku takiego zastosowania we wnętrzu inkubatora panuje zazwyczaj temperatura 37°C, natomiast stężenie CO2 wynosi 5% obj.

Analiza próbek następuje najpóźniej po 72 godzinach. Dzięki zabarwieniu warstwy komórkowej na niebiesko płytkę można dalej charakteryzować gołym okiem lub pod mikroskopem.

Inkubatory CO2 firmy BINDER są przeznaczone zwłaszcza do diagnostycznego oznaczania, ewentualnie identyfikacji wirusów, gdyż podtrzymują one szczególnie stabilne warunki inkubacji. Przyczyniają się do tego także wewnętrzne drzwi szklane przeznaczone do segmentowanego dostępu. Ponadto automatyczna sterylizacja gorącym powietrzem w temperaturze 180°C zawsze w niezawodny sposób eliminuje ryzyka związane z kontaminacjami krzyżowymi oraz utajonym przenoszeniem kontaminacji.

4. Inkubatory CO2 w rozwoju bioczujników

W takich dziedzinach takich jak medycyna, kontrola fermentacji, kontrola jakości artykułów spożywczych oraz analityka środowiskowa stosuje się coraz więcej bioczujników. Bioczujnik przekształca element sensytywny biologicznie w sygnał cyfrowy, dzięki czemu możliwe staje się przeprowadzanie analiz na temat stymulacji fizycznej lub chemicznej.
co2-inkubator-bio-sensor.jpg

Możliwe biologicznie sensytywne elementy:

 • enzymy,
 • przeciwciała,
 • organelle komórkowe,
 • całe komórki,
 • sieci komórek.

Do takiego zastosowania firma BINDER oferuje:

Komórkowe systemy in vitro w połączeniu z czujnikami są stosowane w przemyśle farmaceutycznym, toksykologii oraz w badaniach podstawowych. Jeden z najpowszechniej znanych przykładów stanowią czujniki enzymatyczne do pomiaru stężenia glukozy.

Imponujący przykład: w kulturze rotacyjnej dokonano reagregacji kardiomiocytów kur w fazie embrionalnej do postaci sferoidów (architektura 3D), po czym sprzężono je z mikroelektrodami. Przy użyciu substancji referencyjnych sprawdzono, jak dalece możliwe jest wyrażanie opinii na temat oddziaływania bodźca na żyjący system. Sferoidy wytwarzano w inkubatorach CO2 w szalkach Petriego w temperaturze 37°C, przy stężeniu 5% obj. CO2, z prędkością obrotową 72 obr./min oraz z orbitą 20 mm.

5. Inkubatory CO2 w badaniach nad rakiem

ak w imponujący sposób pokazał kongres AACR18 organizacji American Association for Cancer Research (Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem) w 2017 roku, w dziedzinie badań nad rakiem udało się osiągnąć ogromne postępy.

Inkubatory CO2 odgrywają ważną rolę w przygotowaniu próbek lub doświadczeń we wszystkich dziedzinach badań nad rakiem, np. w badaniach nad substancjami czynnymi, w rozwoju czujników inwazyjnych 3D, czujników testowych oraz bioczujników – od prostej monowarstwy po reprodukcję nowotworów pacjentów w oparciu o modele kultur komórkowych 3D (badania farmaceutyczne i opracowywanie terapii).

badaniach nad rakiem

W dziedzinach immunologii oraz biologii nowotworów (sposób powstawania guzów złośliwych), w zależności od kultur komórkowych, stosowane są zarówno inkubatory CO2 z temp. 37°C, stężeniem 5% obj. CO2 oraz wilg. wzgl. 95% w przypadku normoksycznych warunków kultury, jak i inkubatory CO2/O2 z temp. 37°C, stężeniem 5% obj. CO2 oraz hipoksycznym stężeniem 1% obj. O2.

W badaniach klinicznych, np. w pracach badawczych nad onkogenami oraz antyonkogenami, stosowane są inkubatory CO2 z temp. 37°C oraz stężeniem 5% obj. CO2 w warunkach normoksycznych. Misję Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Rakiem (AACR) stanowi prewencja oraz leczenie raka w oparciu o badania naukowe, dokształcanie, komunikację oraz współpracę.

Nasze studia przypadku zawierają dodatkowe informacje o obszarach zastosowań inkubatorów CO2. Wszystkie studia przypadku zostały przez nas zebrane w jednym pliku do pobrania:

Pobierz wszystkie studia przypadków na inkubatorze CO2

Wszystkie studia przypadku dot. inkubatora CO2

Od „medycyny przyszłości” aż po skuteczne rozmnażanie ludzkich komórek tkanki skórnej

1. Medycyna przyszłości

To studium przypadku opisuje, w jaki sposób można zapewnić maksymalne bezpieczeństwo próbek oraz minimalne ryzyko kontaminacji.

2. Przeszczepy skóry ratują ludziom życie

To studium przypadku porusza zagadnienie inkubacji kultur ludzkich komórek tkanki skórnej w inkubatorze przy jednorodnym stężeniu CO2.

3. Badania nad komórkami macierzystymi w celu zwalczania chorób

To studium przypadku demonstruje rozwiązania służące do zapewnienia powtarzalnych warunków wzrostu oraz niskiego ryzyka kontaminacji.

4. Skuteczne rozmnażanie ludzkich komórek tkanki skórnej

To studium przypadku opisuje, w jaki sposób można zapewnić bezpieczną i wydajną hodowlę komórek tkankowych przy maksymalnej oszczędności czasu i kosztów.

co2-4-landscape-mockups

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatne studia przypadku!

Wytyczne dotyczące postępowania z inkubatorami CO2

Walidacja

Postępowanie z inkubatorami CO2 jest regulowane przez rozmaite wytyczne. W branży przemysłu farmaceutycznego wymagania Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) oraz Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) są opisywane w przepisach 21 CFR, część 11; normują one sposób postępowania z urządzeniami pomiarowymi, które wymagają kalibracji oraz kontroli w zdefiniowanych odstępach czasowych. Rejestrator danych musi rejestrować wszystkie parametry kontrolne i przekazywać je do oprogramowania oraz zapisywać na nośniku danych, gdzie są one odpowiednio przetwarzane i archiwizowane.

Wszystkie warte pozyskania informacje o GLP znajdują się w naszej białej księdze: „Dobra Praktyka Laboratoryjna”: co się za tym kryje?”

Od jakiego momentu inkubator CO2 jest gotowy do użycia?

Ogólnie rzecz biorąc, proces walidacji inkubatora CO2 składa się z trzech etapów:

 • Installation Qualification (IQ): na pierwszym etapie testowane jest działanie wszystkich elementów składowych inkubatora CO2;
 • Operational Qualifications (OQ): na tym etapie testowana jest wydajność inkubatora CO2 z pustą komorą w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest utrzymanie określonego zakresu temperatury, jak i czy rejestrator danych został prawidłowo skalibrowany;
 • Performance Qualifications (PQ): w tym momencie ustala się, czy inkubator umożliwia utrzymywanie poziomu temperatury również po załadunku.

Wszystko, co musisz wiedzieć o „Dobrej Praktyce Laboratoryjnej”, znajdziesz na naszej liście kontrolnej

„Dobra praktyka laboratoryjna” (GLP): Twoja lista kontrolna w zakresie badań i rozwoju w oparciu o GLP

Najważniejsze pytania związane z GLP:
Co oznacza GLP dla inkubatorów, komór klimatycznych i suszarek próżniowych? Jak można konkretnie wdrożyć te zasady? Jakie punkty należy uwzględnić? Jakie dowody i dokumenty są potrzebne? Jakie rozwiązania służące do realizacji wytycznych GLP oferuje BINDER?

W ramach naszej listy kontrolnej dotyczącej „dobrej praktyki laboratoryjnej” chcemy przedstawić odpowiedzi na te istotne pytania. Ponadto zawiera ona najważniejsze kryteria GLP dotyczące urządzeń.

dobra-praktyka-laboratoryjna

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatną listę kontrolną!

Na co należy zwracać uwagę podczas wyboru inkubatora CO2

Kryteria wymagające uwzględnienia: 

Inkubatory CO2 powinny stwarzać optymalne warunki dla badanych kultur komórkowych, zapobiegając jednocześnie ewentualnej kontaminacji. Z tego względu przed zakupem inkubatora CO2 należy rozważyć następujące kwestie:

 1. zapobieganie kontaminacji – jakie środki zapobiegawcze są stosowane w odniesieniu do ewentualnej kontaminacji?
 2. użytkowanie – jaką optymalną formę powinien mieć inkubator CO2, aby jego obsługa była jak najłatwiejsza?
 3. koncepcja wnętrza – jakie są wyróżniki dobrze zaprojektowanego urządzenia?
 4. zarządzanie poziomem wilgotności – w jaki sposób można optymalnie chronić kultury komórkowe przed wyschnięciem?
 5. sterylizacja gazem CO2 – jaki typ sterylizacji gazem CO2 jest najefektywniejszy i najbezpieczniejszy?

1. Zapobieganie kontaminacji

Trzy właściwości urządzenia, które pozwalają zminimalizować ryzyko kontaminacji:

 1. eliminacja kryjówek dla drobnoustrojów, takich jak wentylatory i spoiny we wnętrzu inkubatora;
 2. zaokrąglone krawędzie i narożniki ułatwiające dezynfekcję za pomocą środków nanoszonych aerozolem i poprzez wytarcie;
 3. możliwość zupełnej sterylizacji całego wnętrza gorącym powietrzem.
Więcej informacji na temat ryzyk związanych z kontaminacją można uzyskać w tym artykule na blogu.

2. Użytkowanie i czyszczenie

Intuicyjna obsługa poprzez menu ułatwia procesy, zapewniając komfortową pracę. Równie istotny jest łatwy demontaż inkubatorów CO2, jako że muszą być one regularnie czyszczone i na nowo wyposażane. Wymagane przez ten proces nakłady czasowe mogą różnić się w zależności od producenta.

3. Koncepcja wewnętrznej przestrzeni

co2_inkubator_Innenkessel

Wnętrze powinno wyróżniać się nieskomplikowaną strukturą: być proste, przejrzyste, łatwe w czyszczeniu i niewymagające pod względem konserwacji. Powierzchnie narażone na kontaminację muszą być ograniczone do minimum, aby zagwarantować optymalne warunki wzrostu dla hodowli komórkowych i tkankowych.

Sterylizacja gorącym powietrzem powinna być w łatwy sposób aktywowana poprzez naciśnięcie przycisku. Zgodnie z normami dekontaminacja całego wnętrza zapewniająca całkowitą aseptyczność zachodzi w temperaturze 180°C.

4. Zarządzanie poziomem wilgotności

Wystarczająca wilgotność powietrza zapobiega wysychaniu kultur komórkowych. Inteligentne zarządzanie poziomem wilgotności gwarantuje wysokie parametry wilgotności przy minimalnym stopniu odparowania pożywki oraz wyeliminowaniu ryzyka kontaminacji. 

Najważniejsze zalety dobrego zarządzania wilgotnością:
 • dzięki wysokiemu poziomowi wilgotności odparowanie pożywki zostaje ograniczone do minimum;
 • ograniczenie poziomu wilgotności gwarantuje suche ściany wewnętrzne.

5. Sterylizacja gazem CO2

Celem jest całkowicie jednorodna dystrybucja gazu we wnętrzu. Odpowiedni system sterylizacji gazem CO2 powinien stabilizować wartość pH w komorze inkubatora, gwarantując dzięki temu optymalny wzrost komórek.
 
Oparty na inteligentnej koncepcji czujnik CO2 szybko reaguje na zmiany stężenia gazów i gwarantuje jego długotrwałą stabilność. Należy rozróżnić inkubatory CO2, których czujniki CO2 znajdują się na zewnątrz i wewnątrz komory inkubatora.
 
Zalety stosowania czujnika wewnątrz komory inkubatora:
 • reaguje szybko na wahania stężenia CO2;
 • nie stanowi kryjówki dla drobnoustrojów.

Z tego względu czujniki powinny znajdować się w komorze inkubatora, jednakże będąc równocześnie chronione przed działaniem wysokich temperatur.

Pozostałe aspekty, które trzeba uwzględniać przy zakupie inkubatora CO2, zebraliśmy w 6 punktach w naszym przewodniku dla kupujących:

Pozostałe aspekty, które trzeba uwzględniać przy zakupie inkubatora CO2, zebraliśmy w 6 punktach w naszym przewodniku dla kupujących.

Przewodnik dla kupujących inkubatory CO2
6 punktów, które należy mieć na uwadze przy zakupie inkubatorów CO2

Inkubatory CO2 powinny stwarzać optymalne warunki dla badanych kultur komórkowych, zapobiegając ewentualnej kontaminacji.

Przewodnik dla kupujących bardziej szczegółowo wyjaśnia 6 punktów, które należy mieć na uwadze podczas zakupu inkubatorów CO2:

 1. Zapobieganie kontaminacji
 2. Użytkowanie i czyszczenie
 3. Koncepcja wewnętrznej przestrzeni
 4. Zarządzanie poziomem wilgotności
 5. Sterylizacja gazem CO2
 6. Ekonomiczność
6punkte-pl

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatny przewodnik dla kupujących!

Modele inkubatorów do wszystkich zastosowań

Modele

Inkubatory CO2 są dostępne ze zróżnicowanymi wymiarami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz różnymi parametrami dotyczącymi temperatury, wilgotności oraz CO2. Przed zakupem urządzenia należy zawsze przeanalizować zastosowania, do jakich inkubator CO2 jest wymagany. Inkubator CO2 powinien zawsze skutecznie zapobiegać kontaminacji, utrzymywać stabilną wartość pH we wnętrzu i odznaczać się wysoką precyzją w utrzymywaniu stałej temperatury.

Hodowla komórkowa i kontaminacja

Przy pracach związanych z hodowlą komórek częstym problemem są kontaminacje. Do ich zapobieżenia niezbędne są sterylna technika pracy oraz staranne obchodzenie się z kulturami. Oprócz tego ważną rolę spełnia inkubator CO2, ponieważ stwarza on korzystne warunki wzrostu nie tylko dla hodowanych kultur komórkowych, ale także dla wielu niepożądanych drobnoustrojów. W związku z tym każdy wysokiej jakości inkubator CO2 oferuje wiele funkcji zapobiegających kontaminacjom. Przemyślana decyzja o zakupie inkubatora CO2 nie może być jednak podejmowana wyłącznie w oparciu o sumę wszystkich szczegółów technicznych. Poszczególne systemy, a przede wszystkim zastosowane w nich koncepcje dekontaminacji, należy porównywać ze sobą i oceniać całościowo. Okazuje się przy tym, że złożone systemy niekoniecznie są bezpieczniejsze od prostych. Skuteczne zapobieganie kontaminacji w takich urządzeniach powinno być szybkie, proste i możliwe do osiągnięcia bez sporych wydatków na materiały eksploatacyjne.

Więcej informacji o sterylizacji gorącym powietrzem i innych metodach kontroli kontaminacji w inkubatorach CO2 można uzyskać z białej księgi „Hodowla komórkowa bez kontaminacji”!

Kompleksowe założenia hodowlane lub indywidualne środowiska wzrostu, przykładowo w warunkach hipoksycznych, wymagają inkubatorów CO2 z dodatkową kontrolą procesu. Urządzenia te oferują wymagane funkcje, aby pokazywać swe możliwości również w przypadku wrażliwych zadań związanych z inkubacją.

BINDER – Jakość się opłaca!

oszty

Koszty bieżące stanowią o zasadności ekonomicznej dokonanego wyboru. Składają się na nie: 

 • materiały eksploatacyjne oraz elementy podlegające zużyciu,
 • środki czystości,
 • koszty osobowe. 

Łatwe czyszczenie pozwala zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Profesjonalne czyszczenie różnych inkubatorów CO2 może zajmować od jednej minuty do całych pięciu minut, co w przypadku wielu urządzeń oraz krótkich przerw pomiędzy załadunkami w ogromnym stopniu wpływa na koszty osobowe.

diagramm

Materiały eksploatacyjne również mogą stanowić decydujący czynnik kosztowy, którego wysokość może w przypadku niektórych producentów sięgać nawet 1500 euro rocznie.

Utrzymywanie niskiego poziomu kosztów bieżących jest możliwe dzięki wyborowi takiego inkubatora CO2, który nie wymaga materiałów eksploatacyjnych.

 • Brak kosztów za filtry HEPA
 • Brak kosztów za roztwory nadtlenku wodoru
 • Brak regularnych kosztów za lampy UV

Tylko przy uwzględnieniu bieżących kosztów można ustalić, czy zakup określonego typu urządzenia będzie opłacalny w długiej perspektywie eksploatacji.

Więcej informacji dotyczących wszystkich wymienionych tematów znajdziesz w naszych białych księgach

Wszystkie białe księgi dot. inkubatora CO2

Od „Dobrej Praktyki Laboratoryjnej” aż po staranną hodowlę komórkową

 1. „Dobra Praktyka Laboratoryjna” – co się za tym kryje?

Ta biała księga wyjaśnia, dlaczego zasada wielu oczu odgrywa tak istotną rolę w procedurze dopuszczenia, oraz jak ważne jest dostarczenie kompletu wszystkich dokumentów.

 1. Walidacja i kwalifikacja w kontrolowanym środowisku

Ta biała księga wyjaśnia ponadto, jaką rolę odgrywają wspomagane komputerowo systemy w procesie kwalifikacji i jak ten proces funkcjonuje szczegółowo.

 1. Hodowla komórkowa bez kontaminacji

W białej księdze porównywane są ze sobą oraz oceniane całościowe systemy jako takie oraz w szczególności stosowane w nich koncepcje dekontaminacji.

whitepaper-pl

Wypełnij formularz i uzyskaj bezpłatne białe księgi!

Wybierz inkubator CO2 dopasowany do swojego zastosowania!

Podsumowanie

Precyzyjne utrzymywanie atmosfery jest w inkubatorze CO2 nieodzowne do zapewnienia optymalnej ochrony próbek. Materiał przeznaczony do załadunku jest zawsze wartościowy, a fazy testów są zazwyczaj czasochłonne. Dlatego jakość inkubatora CO2 ma ogromne znaczenie.

Kolejny aspekt: inkubator CO2 musi umożliwiać dokładne czyszczenie przed każdym nowym testem, aby wykluczyć kontaminację krzyżową nowych próbek. Dlatego urządzenie powinno umożliwiać łatwe czyszczenie. Równie istotne jest, aby pracy inkubatora CO2 nie towarzyszyło zjawisko kondensacji i by zapewniał on optymalne warunki wzrostu dla kultur. 

Uwzględnienie wszystkich tych kryteriów sprawi, że na pewno uda się znaleźć inkubator CO2 dopasowany do indywidualnego zastosowania!

Więcej informacji na temat inkubatora CO2

Masz pytania dotyczące działania i zastosowania inkubatorów CO2 albo chcesz uzyskać informacje na temat specyfikacji naszych urządzeń?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz. Nasz pracownik skontaktuje się możliwie jak najszybciej, aby w sposób kompetentny omówić sprawę.

Prześlij formularz