„Dobra praktyka laboratoryjna” (GLP): Twoja lista kontrolna w zakresie badań i rozwoju w oparciu o GLP

Od działań mających na celu zapewnienie jakości poprzez organizację i profilaktykę aż po systemy zapasowe

Do pobrania bezpłatna lista kontrolna dotycząca dobrej praktyki laboratoryjnej!

Najważniejsze pytania związane z GLP:

Co oznacza GLP dla inkubatorów, komór klimatycznych i suszarek próżniowych? Jak można konkretnie wdrożyć te zasady? Jakie punkty należy uwzględnić? Jakie dowody i dokumenty są potrzebne? Jakie rozwiązania służące do realizacji wytycznych GLP oferuje BINDER?

W ramach naszej listy kontrolnej dotyczącej „dobrej praktyki laboratoryjnej” chcemy przedstawić odpowiedzi na te istotne pytania. Ponadto zawiera ona najważniejsze kryteria GLP dotyczące urządzeń.

Dobra praktyka laboratoryjna GLP

Wymagania stawiane przez „dobrą praktykę laboratoryjną”, które zostały dokładniej omówione w ramach listy kontrolnej:

  • Obszary GLP muszą być odpowiednio oznakowane i oddzielone od pozostałych obszarów.
  • Urządzenia w obszarach GLP muszą być zawsze sprawne. Ich sprawność zapewniana jest poprzez kontrole, czyszczenie, konserwacje i kalibracje w zdefiniowanych odstępach czasu.
  • Personel kontrolujący jest zobowiązany do prowadzenia dziennika, aby możliwe było prześledzenie kontroli działania urządzeń i produktów.
  • Zawsze muszą być dostępne instrukcje obsługi oraz dokumentacja dotycząca konserwacji i napraw.
  • W przypadku systemów obsługiwanych komputerowo należy zakupić urządzenie zgodne z GLP, aby uniknąć kosztów związanych z rekonfiguracją.
  • Archiwa służące do przechowywania danych pomiarowych muszą być objęte odpowiednią ochroną. Wstęp do nich mogą mieć wyłącznie osoby odpowiedzialne za archiwum.
  • Odczynniki muszą być prawidłowo oznakowane (informacja dotycząca terminu przydatności, data otwarcia, standardowe wskazówki bezpieczeństwa, symbole zagrożeń)
  • Przedmioty badania o przekroczonym terminie przydatności należy usunąć. Wyjątek: przedłużenie okresu przydatności na podstawie analizy wymagającej dokładnej dokumentacji, którą może zarządzić tylko kierownik kontroli.
  • Standardowe instrukcje stanowiskowe w ramach GLP w aktualnej wersji muszą być dostępne na stanowisku pracy w widocznym miejscu.


Bezpłatna lista kontrolna informuje o tym, jakich zasad należy przestrzegać w ramach wymienionych punktów oraz jakie urządzenia i specyfikacje są przydatne przy spełnianiu wszystkich kryteriów GLP.

Do pobrania niewiążąca lista kontrolna dotycząca dobrej praktyki laboratoryjnej!